Göran Granath

 

Jag heter Göran Granath och är, formellt sett, docent i geologi. Att jag ändå räknar mig som tillämpad statistiker beror på flera saker: Min avhandling, som handlade om tungmineralanrikningar på stränder i Norrbotten, blev till slut närmast ett arbete i tillämpad multivariatstatistik. Därefter arbetade jag i fem år på ett forskningsprojekt som gick ut på att förbättra matematisk och statistisk metodik för geokemisk prospektering. Vidare så handlade min docentföreläsning om statistiska metoder för paleoklimatologi genom multivariatstatistik av pollensammansättningar i torvmossar.

Forskningsprojekt är dock tidsbestämda så när de fem åren var till ända lämnade jag universitetet och startade Ariadne Exploration AB. De geologiska uppdragen blev emellertid ganska få och små, bortsett från det så kallade djupgasprojektet i Dalarna. Där fick jag utföra all statistik under de år projektet varade vilket utmynnade i ett antal skrifter i dels projektets egna serie och i ’Mathematical Geology’. I den sistnämnda tidskriften hade jag redan tidigare publicerat en artikel om användandet av s.k. ’fuzzy logic ’ vid geokemisk prospektering som renderade i ett ’Best paper award’ .

Eftersom jag sysslat en del med kvalitetsstatistik i laboratoriemiljö så fick jag i uppdrag att konstruera och programmera ett system för kvalitetssäkring i klinisk kemi, vilket kom att användas projekt för jämförelser mellan ett femtiotal sjukhuslaboratorier. Detta förde med sig att jag blev anställd på deltid av ett företag i Uppsala som hette Akademidata för att där ta hand om statistikprogrammet Statstica bl.a. Jag höll kurser dels i programmet och dels i tillämpad statistik i anslutning därtill. Detta pågick i nästan tjugo år vilket inneburit att jag fått lov att vidga mina vyer avsevärt.

Jag tror att jag, på grund av min naturvetenskapliga bakgrund, haft det ganska lätt att sätta mig in i de problem som mina klienter haft. Flertalet av dessa problemställningar har varit medicinska: från kirurgi till psykiatri, men en hel del har haft en mer industriell natur såsom kvalitetsstatistik och miljökemi.

Ett av mina fritidsintressen framgår av bilden ovan: - var fjärde söndag kan ni träffa mig på Kastellholmen där jag guidar på briggen ’Tre Kronor’.